Ansök om stöd enligt LSS

Tre personer med olika former av en funktionsvariation.

Foto: Mostphotos.

Du som har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder kan få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Du kan ansöka om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du har också möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vem har rätt till stöd enligt LSS?

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Målet är att du ska ha möjlighet att leva som andra.

För att få stöd enligt LSS behöver du ingå i någon av följande tre personkretsarna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande.
 3. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  Personkrest tre gäller om funktionsnedsättningarna är stora och medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka insatser kan jag söka om?

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns följande insatser angivna:

 1. Rådgiving och annat personligt stöd
  Rådgivning och annat personligt stöd är ett expertstöd som ges av landstingets habilitering. De experter som ger råd och stöd har, förutom sin yrkeskompetens, kunskap om problem och levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De tre vanligaste insatserna är kuratorsstöd, psykologstöd och samordning av myndighetskontakter.
 2. Personlig assistans
  Om ditt behov av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka kan du även ansöka om stöd via Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösare i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.
  Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda fritidshem till alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Men barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn.
 9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad.
 10. Dagligverksamhet.

Annat stöd

Det finns även andra insatser som du kan ansöka om du inte tillhör någon av personkretsarna eller om du behöver komplettera det stöd du får genom LSS-insatser.

Boendestöd

Boendestöd är en insats du kan få om du tillhör någon av personkretsarna i LSS. Ansökan för denna tjänst finns i vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken "Äldreomsorg och LSS" som e-tjänst eller som traditionell ansökningsblankett.

Ansökan hanteras av en LSS-handläggare men insatsen bedöms utifrån Socialtjänstlagen. Du kan få stöd med att få rutiner i vardagen att fungera bättre, att komma igång med olika aktiviteter i hemmet eller att bryta ensamheten. Målet med boendestöd är att du lättare ska klara vardagen hemma och ute i samhället.

Hemvård

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen genom att ansöka om hjälp och stöd av hemvården. Läs mer om ansökan om hemvårdsinsatser.