Kågeröd - Lunnaskolan

Foto på på skolgården på Lunnaskolan i Kågeröd.

Lunnaskolan ligger i Kågeröd vid foten av Söderåsen. Skolan är liten och miljön är lugn. Lokalerna är fina och fräscha och vi arbetar med modern teknik så väl som beprövade metoder.

Lunnaskolan är en F-6 skola med cirka 225 elever varav cirka 115 går på fritids. Hälsoprofilen genomsyrar all vår verksamhet! Som elev på Lunnaskolan utbildas du av engagerade och erfarna pedagoger. Naturligtvis tar vi också tillvara på våra fantastiska omgivningar. Vår strävan är att få varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar.

Under skolans tak finns Kågeröds bibliotek som dels är ett skolbibliotek och ett folkbibliotek för ortens invånare.

Ortens idrottshall finns på skolans område som används både skoltid och under fritidsverksamheten. På Lunnaskolan finns också fritidshemmet, som har verksamhet klockan 06.00-18.00.

Så här arbetar vi

Våra prioriterade mål för läsåret är:

  • Formativt förhållningssätt.
  • Lärande hela dagen.

Personalen arbetar och planerar tillsammans i arbetslagen utifrån elevernas behov. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara två pedagoger i varje klass. För elevernas bästa skall vi skapa kontinuitet och trygga ramar.

På skolans raster finns det möjlighet för eleverna att delta i organiserade rastaktiviteter som genomförs av våra lärare på fritidshemmen. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete för att skapa en lugn och trygg rastmiljö.

Vi har elevråd och klassråd för att eleverna ska kunna ha inflytande på sin utbildning.

Vår förstelärare Ann-Christine Tiderman Johansson har i uppdrag att jobba med formativt lärande och lusten att lära.

Vi arbetar med att skapa goda relationer med såväl föräldrar som med närsamhället.

Elevhälsa

Rektorn leder skolans elevhälsoarbete tillsammans med ett elevhälsoteam.

Vårt elevhälsoteam:

  • Rebecca Ljung Andersen, rektor
  • Camilla Hansson, specialpedagog
  • Skolsköterska
  • Annika Persson, speciallärare
  • Lovisa Feldstedt, kurator
  • Jonas Zandelin, skolpsykolog
  • Julia Rubér, logoped

 

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman anmäla detta i skolplattformen Edlevo. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.20 varje dag som eleven är frånvarande.

Läs mer om Edlevo här. Öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökan görs i Edlevo.

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Föräldrainformation

Edlevo - skolplattform
På skolan använder vi Edlevo som skolplattform. Det är via den som all kontakt mellan skolan och hemmet sker. Det är även via den som du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn.

Läs mer om Edlevo här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Besöksadress
Ekgatan 1
268 77 Kågeröd

Anmäl frånvaro
Om elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman samma morgon göra anmälan om detta. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.20 varje dag som eleven är frånvarande.

Sjukanmälan ska ske i Edlevo.

Rektor
Rebecca Ljung Andersen
0418-47 53 31
E-post

Administrativ sekreterare - Område Kågeröd
Marie Notsten
0418-47 53 33
E-post

Vaktmästare
Mats Andersson
0709-47 53 35
E-post

Arbetslagsledare F-3
Christina Holmqvist
0709-47 54 51

Arbetslagsledare 4-6
Desirée Norén
0709-47 54 53

Kågeröds bibliotek
Jessika Olsson
0418-47 53 37
E-post

Skolsköterska, Lunnaskolan (mån, tor, fre)

Kontaktuppgifter

Kurator, Lunnaskolan (ons, tor, fre 8:00-16:00)
Lovisa Feldstedt
Kontaktuppgifter