Svalöv - Linåkerskolan

Foto på Linåkerskolan i Svalövs tätort.

Linåkerskolan är en 7-9 skola med cirka 375 elever. Skolan ligger i Svalövs tätort och här går elever från hela kommunen. Vårt fokus som skola ligger både på lärande och hälsa.

Vi har oerhört kompetenta medarbetare som har en stark vilja att utvecklas. Vår vision är att vi tillsammans ska skapa en skola i världsklass. Med detta menar vi att alla elever, medarbetare, vårdnadshavare samt ledning arbetar tillsammans mot både gemensamma och individuella mål.

På skolan arbetar vi med fullt utbyggd en-till-en-undervisning, vilket innebär att varje elev får en egen dator. Skolan är uppbyggd i fyra arbetslag där eleverna har sitt hemklassrum, skåp och hemvist. Detta ger eleverna närhet till lärarna i arbetslaget.

Så här arbetar vi

En trivsam och inspirerande miljö
Vår moderna skola inhyser inspirerande och kreativa lokaler för NO, bild, musik, slöjd, hemkunskap samt idrott och hälsa. Vår nybyggda idrottshall, Heleneborgshallen, är vi också mycket stolta över. I skolans café, i aktivitetsrummet eller i vårt bibliotek möts eleverna gemensamt på ett naturligt och trivsamt sätt.

Möjlighet till fördjupning och extra stöd
Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar aktivt och förebyggande för varje elev. De elever som är i behov av särskilt stöd har tillgång till studieverkstad med specialpedagoger, speciallärare och elevcoacher som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Filmer om Linåkerskolan
Kolla gärna in våra filmer från våra verksamheter och få en känsla av hur fin och fantastisk vår skola är.

Det här är Linåkerskolan - välkommen till oss!

Linåkerskolan är en högstadieskola i Svalöv med elever från alla delar av kommunen. Vårt fokus ligger både på lärande och hälsa. Vår vision är att vi tillsammans ska skapa en skola i världsklass där alla elever, medarbetare, vårdnadshavare samt ledning arbetar tillsammans mot både gemensamma och individuella mål.

HMU 2.0 – Högre måluppfyllelse

HMU 2.0 har en bas- och en djup-del och målet med HMU är tvådelat. Dels ska eleverna bli medvetna om sitt eget lärande och under handledning ta ansvar för vad som behöver göras för att nå full gymnasiebehörighet. Detta görs genom att veta sitt nuläge samt vad som ska utvecklas. Arbete genomförs kontinuerligt tillsammans med ämneslärare och mentor. Ämneslärarna står för viktig feedback medan mentor stödjer eleven i det framåtsyftande arbetet. I HMU-bas får alla som är i behov av stöd i kärnämnena extra tid i det aktuella ämnet för att utvecklas mot gymnasiebehörighet. HMU sker i alla ämnen men är även schemalagt vid två tillfällen i veckan där eleverna arbetar aktivt med att utveckla det individuella lärandet.

En trivsam och inspirerande miljö

Skolan är uppbyggd i fyra arbetslag där eleverna har sin hemvist med hemklassrum och skåp vilket skapar trygghet och närhet till lärarna. En NO-sal finns även kopplad till arbetslaget. Dessutom har vi på skolan välutrustade och inspirerande salar för bild, hemkunskap, musik och slöjd samt att det finns en modern idrottshall i anslutning till skolan. I våra gemensamma utrymmen hittar ni vårt bibliotek samt aktivitetsrum och kafeteria. Skolans matsal är vi stolta över där eleverna får välja mellan två rätter samt ta del av ett fantastiskt salladsbord.

Undervisning i framkant

Alla elever som börjar i årskurs 7 har tillgång till en Chromebook. Vi arbetar aktivt i Google Classroom för att skapa en inspirerande virtuell lärmiljö. Under några år har vi utvecklat vårt formativa förhållningssätt i undervisningen och till detta har vi börjat ett arbete kring aktiva klassrum, brain-breaks och att skapa nya lärmiljöer.

Delaktighet

Rådsverksamhet är en viktig del på vår skola och eleverna kan vara delaktiga i sitt eget lärande men även genom att delta i elevråd, utbildningsråd, matråd och kulturråd. Delaktighet är även ett viktigt inslag i vår undervisning där eleverna är medansvariga i sitt eget lärande men även i undervisningens arbetssätt och arbetsformer.

Studieverkstad

Vår studieverkstad finns till för dig som behöver stöd i dina studier under korta eller längre perioder. Stödet kan ges i klassrum eller i studieverkstadens lokaler. Alla elever har vid behov möjlighet att få extra anpassningar och stöd. Vi arbetar tillsammans för att du ska få en bra skolgång och exempel på aktiviteter i studieverkstad kan vara nedanstående:

 • Anpassat material
 • Färdighetsträning
 • Hjälp med studieteknik
 • Träning i digitala verktyg
 • Läxläsning
 • Lovskola

Elevens hälsa i fokus

Trivsel och trygghet är viktigt på vår skola och vi arbetar alla tillsammans för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Elevhälsoteamet och trygghetsteamet samordnar tillsammans med arbetslagen värdegrundsarbetet på skolan. Skolans elevhälsoteam arbetar även i tätt samarbete med arbetslagen i ett hälsofrämjande och förebyggande syfte för att alla ska må bra och kunna prestera sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

Daglig fysisk aktivitet (Svalövspulsen)

Höstterminen 2018 gick startskottet för projektet kring daglig fysisk aktivitet för åk 7. Detta enligt forskning som visar att daglig fysisk aktivitet har påverkan på barns lärande. Projektet innebär att alla elever har två idrottslektioner samt tre pulspass i veckan. Efter pulspassen erbjuds eleverna mellanmål och att använda tiden för färdighetsträning i matematik, svenska och engelska.

Fotbollsakademi

Vi har även i samband med pulspassen startat en fotbollsakademi. Fotbollsintresserade elever har möjlighet att visa intresse för akademin och delta i provspel. Grundtanken är att ge talangfulla ungdomar en bra möjlighet att klara skolan och samtidigt satsa på sin idrott. Fotbollsträningarna sker tre dagar i veckan istället för pulspassen och sköts av skolans tränare/lärare. I skolvalsblanketten kan ni kryssa i för att visa intresse för fotbollsakademin.

Öppet hus och skolvalet

Har ni frågor eller är intresserade av att se eller veta mer om oss så kolla gärna in filmerna högre upp på sidan. Ni är också välkomna att boka in en träff med oss för rundvandring på skolan.

Vi ser fram emot att få träffa just dig!

Undrar du över något?
Kontakta gärna rektor Mats Svensson. Se kontaktuppgifter under rubrik "Kontakta oss" längre ner på sidan.

Skolvalsblankett Word, 750 kB., att skicka in senast 2023-02-28.

Linåkerskolans vision & mål

Vår vision

Vi vill skapa en skola i världsklass – med detta menar vi att alla elever, pedagoger vårdnadshavare samt ledning arbetar tillsammans mot gemensamma och individuella mål, gällande såväl studieresultat som trygghet och välbefinnande. Syftet med vår vision är att sträva mot den och hålla hög kvalitet i allt vi gör på vägen dit.

Vi har en verksamhetsidé som vi alla ska sträva efter:

Dina drömmar: Vi möter dig med positiva förväntningar och bejakar dina drömmar.

Vår utmaning: Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla delar av våra verksamheter. Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte.

Meningsfull framtid: Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med kunskap, självförtroende och framtidstro.

Våra mål

För att ytterligare höja vår måluppfyllelse är våra mål detta läsår följande:

 • Höja elevernas skolnärvaro genom ett salutogent förhållningssätt, tydligt mentorskap och en strukturerad undervisning.
 • Genom samverkan utveckla vår undervisning gällande planering, genomförande samt rätt anpassningar och stöd för eleverna.

Hur ökar vi skolnärvaron ytterligare?
Arbetet för ökad skolnärvaro kommer att genomföras med ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande arbete där vi alla har ansvar för skolans elevhälsa. Tidigt under höstterminen kommer vi att starta upp vårt trivsel- och trygghetsarbete tillsammans med Mary Juusela och organisationen Lika-Olika som kommer att ge oss personal samt vårdnadshavare och elever föreläsningar och workshops kring detta viktiga arbete.

Hur arbetar vi för att utveckla undervisningen?
Samverkan kring undervisning kommer att stå i fokus under läsåret. Vi har påbörjat ett arbete för högre samverkan och det är viktigt att vi fortsätter med detta arbete och att vi har en stark dela-kultur för att skapa likvärdighet samt hög undervisningskvalité i alla klassrum. Mycket konferenstid samt fortbildningsdagar/kvällar kommer att ägnas åt ämnesarbete och undervisning för att vi tillsammans ska bli ännu bättre på det vi gör.

Prioriterade mål för läsåret 2022/2023

 • Ge dig full behörighet till gymnasiet.
 • Hela tiden utveckla och förbättra undervisningen.
 • Att du ska känna trygghet, lust och motivation att vara i skolan.

Elevhälsa

Elevhälsoteam

Linåkerskolans elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagog, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare. Teamet träffas varje tisdag och fungerar som samordnare för olika stödinsatser som kan behöva göras.
 
Rektor är ordförande och representanter från arbetslagen kan adjungeras till teamets möte för fördjupade diskussioner och handledning. Sammankallande i elevhälsoteamet är Håkan Karlsson.

Kontakt - elevhälsoteamet
Håkan Karlsson
0418-47 52 94
E-post

Skolkurator

Vår skolkurator heter Paulina Sinisalo. Till henne kan du som elev komma när du behöver någon att prata med, få stöttning, uppmuntran och vägledning. Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis. Paulina ingår också i skolans elevhälsotem.

Vid behov och samråd förmedlar skolkuratorn kontakt till barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen eller socialförvaltningen.

Tysnadsplikt
Skolkuratorn har naturligvis tysnadsplikt. Även föräldrar kan vända sig till skolkuratorn för stöd och rådgivning.

Kurator, Linåkerskolan (mån-ons samt fre)
Cecilia Olsen
Kontaktuppgifter

Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och sträcker sig från grundskolan till gymnasiet. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa och att skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla barn och ungdomar. Skolhälsovården arbetar förebyggande både individuellt och i grupp.

Skolhälsovården erbjuder:

 • Hälsokontroller - syn, hörsel, längd, vikt, rygg etc.
 • Hälsosamtal - ex. kroppskännedom, relationer, kost- och motionsvanor
 • Hälsoundervisning - både enskilt och i grupp, i samarbete med personal
 • Hälsoinformation - muntligt och skriftligt
 • Sjukvård - enklare sjukvård
 • Vaccinationer - komplettering av grundskydd

Vår skolsköterska heter Naemi Selien och hon finns på skolan måndag till onsdag samt fredag. Skolläkarbesök bokas via skolsköterskan.

Skolsköterska, Linåkerskolan (mån-ons samt fre)
Victoria Svensson
Kontaktuppgifter

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman anmäla detta i skolplattformen Edlevo. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.30 varje dag som eleven är frånvarande.

Läs mer om Edlevo här. Öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökningsblankett kan fås av pedagogerna eller skrivas ut via vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Föräldrainformation

Edlevo - skolplattform
På skolan använder vi Edlevo som skolplattform. Det är via den som all kontakt mellan skolan och hemmet sker. Det är även via den du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn.

Läs mer om Edlevo här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Rektor/Verksamhetschef
Mats Svensson
0418-47 52 36
E-post

Biträdande rektor
Bitr.rektor
Cecilia Johansson
0418-475230
E-post

Bitr.rektor
Maria Thorsteinsson
0418-475432
E-post

Administrativ sekreterare
Nuha Khrais
0418-47 52 31
E-post

Vaktmästare
Mikael Nilsson
0709-47 52 38
E-post

Fritidsassistent
Karina Tingstedt
0709-47 52 41 
E-post

Skolkurator
Cecilia Olsen
Kontaktuppgifter

Studie- och yrkesvägledare
Monika Sjölin
0418-47 52 37
E-post

Ansvarig elevhälsa
Håkan Karlsson
0418-47 52 94
E-post
 

Skolsköterska
Victoria Svensson
Kontaktuppgifter

Resursgruppen
Markus Friberg
0418-47 54 83
E-post

Arbetslag A
0418-47 52 39

Arbetslag B
0418-47 52 49

Arbetslag C
0418-47 52 48

Arbetslag D
0418-47 51 81