Sotning & brandskyddskontroll

Sotning utförs för att förhindra brand genom att ta bort den beläggning som kan orsaka en soteld. Brandskyddskontroll utförs för att tidigt upptäcka fel och brister som kan leda till brand.

Svalövs kommun har avtal med en skorstensfejarmästare som ska utföra all sotning och brandskyddskontroll inom kommunen för dennes räkning. Skorstensfejarmästaren ska följa föreskrifter i gällande lagar och förordningar och andra bestämmelser som rör uppdraget och svarar för verksamhetens kvalitet och genomförande.

Brandskyddskontroll

Kommuner har enligt lag ett brandförebyggande ansvar för att se till att skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt fastställa frister och dessa beror på vilken typ av objekt samt hur mycket du eldar.

Brandskyddskontrollen ska dokumenteras och dokumentationen ska tydligt beskriva vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Det krävs särskild behörighet för att få utföra brandskyddskontroll.

I Svalövs kommun heter entreprenören SIMAB och ansvarig skorstensfejarmästare är Patrick Nilsson. Kontaktuppgifter: 042-12 20 25 (växel) , info@simab.se

Egensotning

Det finns möjlighet som fastighetsägare att ansöka om att få utföra sotning på egen fastighet. Då ska kommunen ta hänsyn till:

  • Risksituation
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • Den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Kommunen beviljar egensotning om anläggningen är fri från anmärkningar från den senaste brandskyddskontrollen samt att handbrandsläckare och brandvarnare finns. Remiss skickas till skorstensfejaren i samband med tillståndsprövningen. Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att sotningen inte är utförd på ett tillfredställande vis kan tillståndet återkallas.

Fastighetsägaren har också möjlighet att välja en annan entreprenör än den av kommunen upphandlade om hen inte vill sota själv. Brandskyddskontrollen utförs alltid av upphandlad entreprenör.

Den sökande bör kunna visa att hen har nödvändiga kunskaper om sotning och förbränningsteknik. Om fastighetsägaren väljer en annan entreprenör skall denne uppges i ansökan. Ansökan om egensotning samt byte av utförare görs via kommunens E-tjänster.

Tidsfrister

Kommunen har antagit tidsfrister i enlighet med myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om rengöring(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) för en årsmedeltemperatur på + 5 ° C eller högre. Samma frister gäller även vid egensotning på fastighetsägarens ansvar.

Ytterligare information om tidsfrister för specifika objekt Pdf, 193.5 kB, öppnas i nytt fönster..