Så här ansöker du om bygglov

Information till dig som är på gång med att söka bygglov.

Ansökan om om bygglov ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar samt andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas.

En ansökan med tillhörande handlingar ska alltid skickas in i två exemplar till myndighetsnämnden.

Handlingar som behövs för ansökan om bygglov/anmälan

 1. Ansökningsblankett Pdf, 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Ritningar:
  Se våra ritningsexempel under blanketter (A1, A2 och A3 ritningar viks ner till A4 format).

  a. Nybyggnadskarta i skala 1:400. (vid nybyggnad eller större tillbyggnader eller åtgärder).
  b. Situationsplan i skala 1:400 (eller 1:500).
  c. Eventuell Markplaneringsritning.
  d. Planritning i skala 1:100.
  e. Fasadritningar i skala 1:100.
  f. Sektionsritning i skala 1:100.

 3. Övriga handlingar som kan behövas:
  a. Förslag på kontrollplan (vid enklare ärenden).
  b. Verksamhetsbeskrivning.
  c. Brandskyddsdokumentation/beskrivning.
  d. Bullerutredning.
  e. Redovisning av lösning av vatten och avlopp utanför detaljplanerat område.

Ritningars utformning

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad som ska göras. Ritningarna ska vara vita med svart text.

OBS! Rutat papper eller färgpennor godkänns ej!

Alla ritningar ska ha ritningshuvud där fastighetsbeteckning, skala, datum samt vem som upprättat ritningarna är angivet.

Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny byggnad eller tillbyggnad eller vilken del av byggnaden som lovet berör.

Vid eventuell revidering ska revideringen tydligt märkas ut på ritningen samt förses med revideringsdatum.

Beställ ritningar från vårt arkiv
Önskar du beställa ritningar från vårt arkiv, vänligen kontaka oss på: bygglov@svalov.se.

Önskar du få papperskopior, eller en stor mängd ritningar mailade till dig så debiterar vi enligt vår taxa.

Byggtaxa - vad kostar ett bygglov?

Avgifter som tas ut i samband med bygglov, anmälningar med mera baseras på taxan som är beslutad av kommunfullmäktige i Svalövs kommun den 2011-05-02. Taxan baseras på prisbasbelopp, som för 2021 är 47 600 kronor.

Aktuell byggtaxa för Svalövs kommun. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bygglov skickas till:

Svalövs kommun
Samhällsbyggnad
Byggenheten
268 80 SVALÖV