EU-val 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val eller Europaval. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Praktisk information om EU-valet 9 juni 2024

Här finns bland annat information om var och när du kan rösta i Svalövs kommun, samt kontaktuppgifter till valmyndigheten och kommunens valnämnd.

När kan jag rösta?

På valdagen den 9 juni är vallokalerna öppna mellan kl. 08.00 – 21.00.
Du kan förtidsrösta från den 22 maj fram till och med valdagen den 9 juni 2024.

Vem får rösta?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

På valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller om du är:

 • Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land
 • EU-medborgare och folkbokförd i Sverige
 • EU-medborgare som vill lämna den svenska röstlängden
 • För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., rubriken ”Val till Europaparlamentet”.

Hur fungerar Sveriges valsystem?

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Valsystemet är decentraliserat och transparent och därmed robust.

Det svenska valsystemet är robust då det är:

 • Decentraliserat – både röstmottagningen och rösträkningen sker lokalt över hela landet och av olika ansvariga myndigheter.
 • Transparent – både röstmottagningen och rösträkningen är offentlig och alla som vill kan komma och se hur det går till. Alla valsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Vill du veta mer om det svenska valsystemet?
Läs mer på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen (EU)

EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet och Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma om budgeten.

Vill du veta mer om vad EU gör och vad det innebär att vara EU-medborgare?
Läs mer på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Europaparlamentet

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Vill du veta mer om Europaparlamentets befogenheter, organisation och arbete?
Läs mer på Europaparlamentets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till partier

Distribution av valsedlar

Valnämnden i Svalövs kommun erbjuder central distribution av valsedlar till de partier som anmält deltagande i Europaparlamentsvalet 2024.

Partier som önskar få valsedlar distribuerade ska lämna dessa till kansliet, genom kommunhusets reception, Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv.

Valsedlarna ska levereras i buntar om 500, 100 eller 50 valsedlar, senast 13 maj 2024.

De valsedlar som inkommer fördelas jämt mellan samtliga distrikt. Röstmottagare i respektive lokal kommer fylla på valsedlar så länge ett lager finns. Valnämnden ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar i vallokalen. Valnämnden därtill inte ansvar för eventuella oförutsedda händelser som till exempel brand, översvämning eller stöld.

Central distribution av valsedlar är en service som kommunen erbjuder partierna. Det är tillåtet att som parti själv distribuera valsedlar direkt till respektive röstmottagningsställe. Men observera att det endast är röstmottagare i lokalen som får placera valsedlar i valsedelställen (se 8 kap. 2 § 2 st. vallagen).

Affischering i samband med val

Affichering och skyltning på kommunal mark
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot eller befinner sig på offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Se 9 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svalövs kommun Pdf, 20.7 MB, öppnas i nytt fönster. (KF 240129, § 8).

Affischering och skyltning längs med allmänna vägar
Frågor gällande affischering längs med allmänna vägar hanteras av Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne har meddelat registrerade partier tillstånd att ha affischer uppsatta längs de allmänna vägarna i Skåne län i samband med val till Europaparlamentet. Tillståndet gäller utanför områden med detaljplan och avser tiden 5 maj16 juni 2024.

Läs mer i Länsstyrelsens belsut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsens föreskrifter med hänsyn till trafiksäkerhet:

 • Valaffisch får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled, mötesfri landsväg eller andra vägar eller gator med motsvarande standard och inte heller på bro över sådana vägar eller gator.
 • Valaffisch får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare eller så att de skymmer vägmärken.
 • Valaffisch ska placeras minst 75 meter från vägkorsning och cirkulationsplats, minst 50 meter från vägmärke och trafiksignal samt minst 5 meter från vägens kant, dock inte inom vägområdet.
 • Valaffisch får inte ges sådan utformning att den kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
 • Valaffischens storlek får inte överstiga 4 m².
 • Valaffisch ska ägnas sådan tillsyn att den inte vållar nedskräpning i naturen.
 • Valaffisch får inte sättas upp i strid med miljöbalken eller kulturmiljölagen (1998:950).
 • Valaffisch får inte sättas upp utan tillstånd från markägaren.
 • Före uppsättning ska samråd ske med väghållaren och polismyndigheten.
 • Valaffischer ska tas ned senast den 16 juni 2024.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet med det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra val. De ansvarar bland annat för valförberedelser, upprättar röstlängder och utfärdar röstkort.

valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det mer information om: rösträtt, röstkort, att rösta på valdagen, förtidsröstning, rösta från utlandet och att rösta med bud med mera.

Inför, under och efter val har valmyndigheten ett flertal kanaler där allmänheten kan ställa frågor och få information:

Valupplysningen

Valmyndighetens kontaktväg för allmänheten. Om du vill beställa material, nytt röstkort eller har frågor om var och hur du kan rösta kan du kontakta valupplysningen på telefonnummer 020-825 825.

Valmyndighetens frågeforum

Det är ett digitalt forum där allmänheten kan söka bland frågor och svar om val. Du kan också ställa egna frågor direkt till valmyndigheten.

Till frågeforument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Valmyndighetens sociala medier

Valmyndigheten på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Valmyndigheten på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.