Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisionen består av sju revisorer som ska se till att lagar följs och att verksamheten når målen som sätts upp i kommunfullmäktige. Uppdraget framgår av kommunallagen.

Det här är kommunal revision
Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna är förtroendevalda. De biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionens granskningsrapporter

Granskningsrapporter 2016 eller äldre